نام:
سینی معاینه L 
توضیحات:
215*290*17 mm
کدمحصول:
2544