نام:
گیره ماتریس نیستروم چپ T  
توضیحات:
Nystrom Lef
کدمحصول:
1449