نام:
کندانسور MARKLEY
توضیحات:
1.6-2.0mm L
کدمحصول:
1567