نام:
کندانسور MARKLEY
توضیحات:
1.0-1.4mm S
کدمحصول:
1566