نام:
کندانسور تی برنیشر
توضیحات:
2.0 mm
کدمحصول:
1528