نام:
کندانسور – برنیشر تخم مرغی
توضیحات:
M 2.0 mm
کدمحصول:
1539