نام:
 رترکتور استرانبرگ (سیمی ) S
توضیحات:
120 mm
کدمحصول:
2910