نام:
 رترکتور استرانبرگ (سیمی ) L
توضیحات:
 
کدمحصول:
2912