نام:
برنیشر کندانسور
توضیحات:
2.8 mm 
کدمحصول:
1515