نمایشگاه IDs 2017 المان 

نمایشگاه بلژیک

پنجاه و ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ایران -اکسیدا۵۶

پنجاه و هفتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ایران -اکسیدا۵۷

نهمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح -بهمن ۱۳۹۶